Privacyverklaring

Wij maken u er graag op attent dat wij uw persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om overeenkomsten met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt voor klanten als ook voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u offertes te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

1. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Van der Horst Verwarming is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. CONTACTGEGEVENS

De contactgegevens van Van der Horst Verwarming:
Van der Horst Verwarming
Kastanjelaan 18
3862 HW Nijkerk
Tel:   033-2461621
Mob: 06-24704241
E:   info@vanderhorstverwarming.nl
W: www.vanderhorstverwarming.nl
Kvk: 32115409

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Van der Horst Verwarming verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en service/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt via e-mail of telefoon. Gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief telefonisch of schriftelijk verstrekt

4. MET WELK DOEL GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

De gegevens verwerken we voor de volgende doeleinden:

Voor het maken van een offertes en facturen. Aan fabrikanten als deze ingeschakeld moeten worden voor inkoop van materiaal of garantie kwesties.

 • U voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die u invult bij een contactformulier gebruiken we om te antwoorden op uw contactaanvraag.
 • Voor het maken van een offerte of het sturen van een factuur slaan we uw naam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer op.

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Van der Horst Verwarming neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Dit betekent dat we geen gebruik maken van computerprogramma’s of -systemen waar geen mens aan te pas komt.

6. UW GEGEVENS VIA WWW.VANDERHORSTVERWARMING.NL

Wanneer u:

 • Als u contact zoekt via het contactformulier, en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen en uit ons bestand verwijderd wilt worden. U naam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer verwijderen we binnen een maand uit ons bestand en wordt niet bewaart.

7. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft als klant, verwijderen we u persoonsgegevens binnen een maand uit ons systeem. De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar. Dit doen we omdat wij dit wettelijk verplicht zijn. Deze gegevens verwijderen we binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting. Als wettelijke verplichtingen wijzigen en daardoor langere bewaartermijnen nodig zijn, houden wij ons aan deze wet.

8. MET WELKE DERDE PARTIIJEN DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Van der Horst Verwarming verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan een derde partij, als dit:

 • noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht die we van u hebben gekregen en met uw voorafgaande toestemming,
 • wettelijk verplicht is,
 • belangrijk is om ons beroep goed uit te voeren. De volgende mensen kunnen indien nodig gegevens zien:
 • Onze boekhoud- en administratie medewerker moet onze offerte, facturen en rekeningen zien.
 • Onze leveranciers en fabrikanten als deze ingeschakeld worden voor inkoop of garantie kwesties.

Van der Horst Verwarming zal u persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

9. COOKIES

Van der Horst Verwarming maakt geen gebruik van cookies om de functionaliteit van onze pagina’s van de website te controleren of optimaliseren.

10. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van u gegevens in te trekken, waarna we u gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of te laten herstellen als deze niet kloppen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kun u een schriftelijk verzoek doen.

Om er zeker van te zijn dat u verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we een kopie van u identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan een paspoort, documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of anderszins onleesbaar.

We reageren binnen 4 weken op u verzoek. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.
U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@vanderhorstverwarming.nl

Heeft u een klacht hierover? Dan kun u een klacht indienen bij nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

Van der Horst Verwarming neemt steeds passende (technische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van u persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Onze website maakt gebruik van een beveiligd SSL-certificaat. Een SSL- verbinding herken u aan het groene slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Heeft u een vermoeden van onvoldoende beveiliging of hebt u aanwijzingen van misbruik?
Neem dan contact op met Van der Horst Verwarming, bij voorkeur onmiddellijk via telefoonnummer
033-2461621; mobiel 06-24704241 of stuur een e-mail of brief.

12. AFBAKENING

We behouden het recht ons privacy beleid te wijzigen.

Deze verklaring is niet van toepassing op de door meneer A. Van der Horst privé gehouden gegevens, dat wil zeggen gegevens die niet worden gebruikt bij de uitoefening van ons beroep of bedrijf.

Download hier de Privacyverklaring